תפריט נגישות
תפריט כללי
תפריט ראשי
אתה נמצא כאן

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

בעת נטילת משכנתא נדרש הלווה על ידי הבנק לבטח את הנכס מפני נזקים, זאת כשהנכס עצמו משמש כבטוחה להלוואה ומשועבד לבנק. בנוסף נדרש הלווה לערוך ביטוח חיים ללווים, ביטוח אשר יסלק את המשכנתא, בעת מוות אחד מהלווים חס וחלילה. דמי הביטוח שיתקבלו מחברת הביטוח ישולמו לזכות חשבון ההלוואה, במקרה של נזק לנכס, או במקרה של פטירה של אחד מהלווים. הביטוחים נדרשים עבור כל הלוואה שיתרתה מעל 30,000 ₪. מענקים אינם חייבים בביטוח חיים ובביטוח נכס. 

ביטוח מבנה נכס
כאחת הבטוחות העיקריות להלוואה דורש הבנק מהלווים, לבטח את מבנה הנכס המשמש כבטחון להלוואה, וזאת כדי להבטיח את שלמותו ותקינותו. באפשרותך לפנות לסוכנות הביטוח 'אגודים' אשר בבעלות הבנק, או לכל חברת ביטוח ישראלית אחרת, לעריכת פוליסת ביטוח מבנה לנכס המהווה בטוחה להלוואה. פוליסת מבנה הנכס תכלול סיכוני אש, נזקי טבע, רעידת אדמה וכדומה, ותשועבד לטובת הבנק כמוטב יחיד ובלתי חוזר, עד סכום יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת. בכל שנה תימסר לבנק הארכת תוקף הפוליסה לשנה נוספת, על פי התנאים הנדרשים לעיל. במידה ולא תומצא פוליסה כאמור, יהיה הבנק רשאי ליזום עריכת בטוח, ולחייב את הלווה בפרמיה.

לפי הוראות המפקח על הבנקים, זכותם של הלווים לבקש את ביטוח מבנה הנכס בזיקה לסכום יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת. בכל מקרה לא יפחת סכום הביטוח מיתרת ההלוואה הבלתי מסולקת, בניכוי ערך הקרקע המתייחס לדירה, ובתוספת של 20% מהיתרה שהתקבלה. כן לא יעלה סכום הביטוח על שווי עלות בניית הנכס בלבד (ערך כינון). יש לשים לב כי ביטוח כזה, על פי הנוסחה לעיל, עלול ליצור מצב של ביטוח חסר (תת ביטוח), או חוסר מוחלט של ביטוח, לפי המקרה, ויכול לחשוף את הלווים לסיכון גדול בהתרחש חלילה אירוע של נזק , ותגמולי הביטוח יהיו חלקיים או אפסיים.

ביטוח חיים להלוואה (ביטוח ריזיקו)
הבנק דורש מהלווים לבצע ביטוח חיים בגין ההלוואה תמורת פרמיה חודשית, כך שבמקרה של פטירת אחד הלווים תסלק חברת הביטוח את יתרת ההלוואה, שטרם נפרעה . סכום הביטוח ישועבד לטובת הבנק כמוטב יחיד ובלתי חוזר, ויהיה בגובה יתרת ההלוואה המשוערכת, הבלתי מסולקת ליום מקרה הביטוח, ובתוספת חוב פיגורים בהלוואה של עד 180 יום. גם לצורך ביטוח חיים יש באפשרותך לפנות לסוכנות הביטוח 'אגודים', אשר בבעלות הבנק, או לכל חברת ביטוח ישראלית אחרת לעריכת פוליסה לביטוח חיים של הלווים .

לקבלת הצעה מסוכנות אגודים חייג 03-7111122